Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień   prosimy o zapoznanie się z zasadami i regulaminem wynajmu mieszkania – apartamentu.

Potwierdzenie wynajmu apartamentu jest zaakceptowaniem regulaminu

REGULAMIN  „APARTAMENT DĄB”

Aby zarezerwować termin, należy:

  1. uzgodnić cenę  – telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).
  2. wykonać WSTĘPNĄ REZERWACJĘ – polegającą na wpłacie zaliczki

Dokonanie rezerwacji (wpłata zaliczki) jest jednoznaczna z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień tego Regulaminu zamieszczonego  na  stronie internetowej www.apartamentkudowa24.pl  oraz  wstępnym  zawarciem umowy najmu apartamentu  na warunkach określonych w regulaminie.

Dokonanie rezerwacji oznacza również akceptację warunków mieszkaniowych i lokalizacji według informacji zamieszczonych na stronie www.apartamentkudowa24.pl oraz uzgodnień w korespondencji elektronicznej e-mail.

Najemca  ma prawo do zmiany terminu wynajmu lub rezygnacji  po uprzedniej informacji telefonicznej lub drogą elektroniczną. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach umowy, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach umowy najmu Klientowi przysługuje zwrot zaliczki.

UWAGA:

*Przyjazd powinien być potwierdzony telefonicznie dzień wcześniej, z podaniem godziny przyjazdu.

Pobyt rozpoczyna się o godzinie  16.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość ustalenia innych godzin .

Uzgodniona cena za wynajęcie apartamentu obejmuje:

  • zakwaterowanie i nocleg w ilości dni i osób wskazanej w rezerwacji
  • zużycie wody, prądu i ogrzewania, końcowe sprzątanie,
  • korzystanie z pościeli, sprzętu i naczyń kuchennych
  • dostęp do wi-fi
  • korzystanie z miejsca parkingowego

Wynajmujący nie zezwala na pobyt  z zwierzęciem domowym.

W momencie przyjazdu pobierana jest  cała kwota za pobyt.  Najemca  zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty należności za najem nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu , oraz w przypadku zakwaterowania mniejszej liczby osób jak ustalono w rezerwacji.

Najemca  zobowiązany jest okazać właścicielowi swoje dokumenty, w celu  podpisania umowy .Liczba osób mogących zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do ustalonej w rezerwacji.

Zabrania się zapraszania do obiektu, osób które nie są w nim zameldowane.

W przypadku gdy właściciel mieszkania stwierdzi obecność osób trzecich, niezameldowanych, właściciel obiektu ma prawo wypowiedzieć  umowę najmu mieszkania.

Najemca  powinien dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa przy korzystaniu z mieszkania, utrzymywać  w należytym stanie i pozostawić go w takim stanie z chwilą wyjazdu.

Zobowiązani Jesteście Państwo  jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych

W godzinach ciszy nocnej obowiązującej od 22.00-6.00 prosimy o zachowywanie się w sposób nie zakłócający spokoju innym mieszkańcom nieruchomości

Zobowiązani Jesteście Państwo  jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, oraz używania otwartego ognia np. świeczek.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych  wartościowych przedmiotów należących do Najemcy

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta

Wynajmujący jest do Państwa dyspozycji przez cały czas pobytu.

 Właściciel może wejść do wynajętego mieszkania  jedynie w przypadku zauważenia niebezpieczeństw zagrażających bezpieczeństwu  lub w przypadku niestosowania się  do obowiązującego regulaminu.

Prosimy Państwa o  pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.  

Najemca  odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby znajdujące się pod jego opieką, płacąc odszkodowanie w trakcie trwania pobytu, na miejscu, w wysokości 100% kosztów poniesionych przez Wynajmującego w związku w powstałą szkodą.

Najemca zobowiązany jest do  poinformowania  o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w mieszkaniu oraz do zgłoszenia wyrządzonych szkód.

W dniu wyjazdu jesteście Państwo  zobowiązany udostępnić wynajmowany obiekt właścicielowi w celu skontrolowania przez niego stanu wynajętego mieszkania.  Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń, które nie zostały zgłoszone będą dochodzone na drodze sądowej.

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący rezerwuje sobie prawo zaproponowania innego  mieszkania zastępczego podobnego do  pierwotnie zarezerwowanego.

Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego  nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Państwa podlegają  zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym  a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem!

Zapraszamy 🙂

Dane do przelewu

APARTAMENT DĄB

PKO Bank Polski 76 1020 5112 0000 7102 0072 8568

Apartament „Dąb”, ul.Dębowa 7m1, 57-35- Kudowa Zdrój

Tel: 0048 8661314 ; 0048 605 276 453 ; 0048 512 391 796